Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingAlgemene voorwaarden Liefs van Lauren – Coaching 

 Artikel 1 Definities

 1. Ik, Liefs van Lauren – Coaching, handelsnaam, gevestigd te IJsselmuiden en ingeschreven onder KvK-nummer 8010224, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige ge- volgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaar- den geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Ik kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Inschrijving (online) trajecten

 1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ik ben gerechtigd een maximumaantal deelnemers voor een 1 op 1 traject toe te laten per maand. 
  Indien het maximumaantal deelnemers reeds is bereikt, kom jij op de wachtlijst voor een eerstvolgende start van een 1 op 1 traject te staan.
 2. Ik hou je op de hoogte van de lengte en tijdsduur van de wachtlijst en neem tijdig met je contact op wanneer er een plek vrij komt. 
 3. Er ontstaat geen verbintenis bij de plaatsing op de wachtlijst. De verbintenis ontstaat bij de definitieve toelating tot een traject.

Artikel 5 Tijdsduur afspraak

 1. Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is gratis en vrijblijvend. 
  Dit is bij voorkeur online. In overleg kan hiervoor worden afgeweken. 
 2. Een individuele coaching sessie duurt tussen de 45- 60 minuten. De tijd tussen de sessies is gemiddeld 2 weken en plannen we in overleg in. 
 3. In totaal bestaat het traject uit 6 coaching sessies en kennismakingsgesprek vooraf. 
 4. In het eerste gesprek van het traject gaan we samen in op jouw intake formulier die je hebt ingevuld en starten we het traject. 

Artikel 6 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. In het aanbod staat het overeengekomen tarief vermeld. Op de website staat per mogelijkheid duidelijk vermeld wat er in het aanbod is inbegrepen.
 3. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Indien tariefverhoging plaatsvindt tijdens een lopende overeenkomst, blijft de prijs voor jou hetzelfde, tenzij jouw traject is afgelopen en er een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. 
 4. Indien wij overeenkomen dat in termijnen wordt betaald wordt dit bedrag in 2 termijnen in rekening gebracht zoals overeengekomen. Hier wordt een meerprijs voor gerekend zoals aangegeven op de website bij aanbod. 
 5. Indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, ben ik gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is overeengekomen. Wanneer jij niet tijdig betaalt, ben jij na het eenmalig versturen van een ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen. 
 9. Het is mogelijk dat de kosten voor de 1 op 1 trajecten niet vergoed worden door de zorgverzekering. Bij het akkoord gaan van deze voorwaarden, ben je hiervan bewust en neem je dit risico. 
 10. Als je de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het traject afgesloten en wordt het geleverde traject volledig in rekening gebracht en krijg je geen geld terug.

Artikel 7 Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan mij beschikbaar. Het intake formulier en de opdrachten ontvang ik graag 3 dagen voor het afgesproken, eerstvolgende gesprek tenzij anders afgesproken. 
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden als ik denk dat dit een meerwaarde is voor beide partijen.
 3. Indien jij te laat aanwezig bent voor een sessie, komt deze tijd te vervallen, tenzij wij hier samen andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Jij dient de door mij ter beschikking gestelde opdrachten naar beste vermogen te ma- ken. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit. Tijdens het traject ben ik via mail bereikbaar voor vragen, zorgen en twijfels. Ik reageer hier op doordeweekse werkdagen op. 

Artikel 9 Wijziging en annulering

 1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal ik zorgen voor vervanging. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden: jij kunt de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen (deels) zijn uitgevoerd, of de overeenkomst zakelijk, b2b, is aangegaan. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 6. Bij annulering als particulier: bij annulering na het aangaan van de overeenkomst wordt ten minste 10% van het geoffreerde bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien ik aantoonbaar hogere kosten heb gemaakt, ben ik gerechtigd deze ook aan jou door te berekenen.

Artikel 10 Online training, cursus en opleiding

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de eventuele online content. De online content is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Ik heb het recht om de tarieven zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan.
 5. Voor het geven van de online content maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de online content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Ik heb het recht om de deelname te weigeren.
 7. Ik heb het recht om de inhoud van de online content aan te passen. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de online content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De online content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalender- maanden na het afronden van de onlineopleiding een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Jij mag tijdens het volgen van de online content géén screenshots maken en deze delen op social media.
 10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 1. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 2. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de ver- plaatsing in rekening te brengen.
 3. Wanneer ik niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat ik overheidsmaatregelen naleef, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Ik zal mij ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn door- gegeven door jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 5. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door mij aan jou in rekening is ge- bracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is tijdens de gehele opleiding niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op.
 4. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15 Klachten

 1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 14 kalenderdagen te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het ge- schil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

Voor het laatst bijgewerkt op 29-03-2023